Betingelser

Betingelser for www.NDTshop.dk


1. Indledning
Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder
anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig
skriftlig aftale mellem parterne.
Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved
accept af tilbud.

2. Priser
Alle priser er ekskl. moms og under forbehold for stigninger i
materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer
med mindre andet er udtrykkeligt anført.
Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for
de terminer, der er anført med hensyn til accept- og
leveringsfrist.

3. Tilbud
Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold
for mellemsalg og er gældende to uger fra tilbuddets dato.
Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke
fremgår af Leverandørens standardspecifikationer, skal disse
udtrykkeligt angives skriftligt.
Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i
grundlaget for et tilbud er altid at betragte som
Leverandørens ejendom.

4. Ejendomsret
Ejendomsretten til det leverede produkt, og kopier heraf,
tilkommer ophavsretsindehaveren. Køber har ingen anden ret
end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale.
Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer
Leverandøren indtil disse er fuldt og helt betalt af køber.
Ejendomsret, copyright og andre rettigheder til produktet
tilhører ophavsretsindehaveren, der også har ret til at handle
såfremt køber måtte bryde den indgåede købsaftale.
Leverandøren har fra ophavsretsindehaveren fået tildelt
retten til at licensiere produktet.
Såfremt Leverandøren måtte miste retten til at opkræve
vedligeholdelses- og eller andre afgifter har
ophavsretsindehaveren ret til at opkræve disse afgifter.
Der er ikke tilladt for køber:

• at kopiere det leverede software til andet formål end
backup og arkivering.
• at gøre det leverede tilgængeligt i nogen form for
tredjemand.

5. Ordre
Et køb er endeligt, når Leverandøren skriftligt har bekræftet
ordren. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller
udsættes af køberen uden skriftlig accept fra Leverandøren,
og da kun mod betaling af påløbne omkostninger, og mod
kontant betaling af varen, der opbevares for købers regning
og risiko.

6. Levering.
Levering sker ab Leverandøren. Enhver forsendelse sker for
købers regning og risiko. Ved de gældende satser levers kun i
Danmark.

7. Leveringstid
Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen og er
baseret på købers specifikationer af varen ved
ordreafgivelsen.
Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve
handlen før efter skriftlig henvendelse til Leverandøren om at
berigtige forholdet og Leverandøren ikke herefter inden
rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes
købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det
efter omstændighederne skønnes rimeligt.

8. Force majeure
Leverandøren hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine
forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer,
borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke,
lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende,
mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører,
mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved
tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete
militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på
transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for
Leverandørens kontrol, og som er egnet til at forsinke eller
hindre fremstillingen og leveringen af varen.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved
en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes
leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og
leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver
henseende for rettidig.
Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i
længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at
annullere afgivne tilbud.

9. Mangler
Leverandøren indestår på nedenstående vilkår for, at de
leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til
materialer, tolerancer og forarbejdning.
Såfremt der inden for et år skulle kunne påvises mangler ved
leverede varer, påtager Leverandøren sig efter eget valg enten
uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde
varer ved levering af nye tilsvarende varer til køberen, eller at
kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af
disse. Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog
senest 5 dage efter varens modtagelse reklameres skriftligt
over for Leverandøren.
Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan
tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage
eller i øvrigt forsømmelse hos andre end Leverandøren, eller for
usædvanligt eller sædvanligt slid og brug.

10. Betaling
Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Hvis
ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende:
Netto kontant senest 8 dage efter fakturadato. Sker betaling
ikke rettidigt beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned.
Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter
Leverandørens skøn forringes væsentligt, eller såfremt
Leverandøren ikke kan opnå debitorforsikring på
leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller
sikkerhedsstillelse.

11. Produktansvar
Forvolder et af Leverandørens leveret eller monteret produkt
skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter
Leverandøren alene i det omfang, ansvaret efter almindelige
retsregler kan pålægges sælger.
Leverandøren hæfter ikke for skader på købers eller
tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede
produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til
erhvervsmæssig benyttelse. Leverandørens ansvar omfatter i
intet tilfælde driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte
tab påført køber eller tredjemand.
Leverandørens fraskriver sig endvidere ansvar for produkter,
hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter
fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af
Leverandøren, medmindre skaden kan henføres til
Leverandørens produkt.
Såfremt Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over
for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er
køber forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme
omfang, som Leverandøren ovenfor har begrænset sit ansvar.

12. Fortrydelsesret
Dansk NDT Teknik A/S handler kun med erhversdrivende og yder ingen fortydelsesret på bestillingsvarer.