NDT metoder til Svejseinspektion

 

Svejseinspektion

 

Svejseinspektion er en kritisk proces inden for mange industrier for at sikre, at svejsninger opfylder de nødvendige kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

 

Forskellige ikke-destruktive testmetoder (NDT) anvendes til at identificere fejl, mangler eller uregelmæssigheder i svejsninger, uden at det påvirker komponentens anvendelighed.

 

Hver af disse metoder har sine egne styrker og anvendelsesområder. Valget af metode afhænger af typen af materialer, der er involveret, svejsningens placering, og de specifikke kvalitetskrav til det færdige produkt.

 

Formålet med svejseinspektion er ikke kun at identificere fejl, men også at verificere, at svejsninger opfylder de specifikke krav og standarder, der sikrer konstruktionens sikkerhed og pålidelighed.

 

Herunder er en liste over de mest gængse NDT metoder som bruges i forbindelse med Svejseinspektion:

 

 

 

 


 

 

Visuel Inspektion (VT)

 

Visuel inspektion er en af de mest grundlæggende og alligevel afgørende ikke-destruktive testmetoder (NDT) anvendt i svejseinspektioner. Den omfatter direkte observation af en svejse for at identificere overfladefejl, vurdere svejsekvaliteten og kontrollere overensstemmelse med specifikationer og standarder. Visuel inspektion kan udføres både med det blotte øje og med hjælpemidler som lup, mikroskoper, endoskoper eller videokameraer, der forstørrer svejsningen for en mere detaljeret undersøgelse.

Hvordan Visuel Inspektion Anvendes i Svejseinspektioner

 • Princip: Metoden er baseret på direkte observation for at identificere synlige fejl såsom revner, porøsitet, manglende fusion, manglende gennemtrængning, overlapninger og uacceptable svejseprofiler.

 • Procedure: Inspektøren undersøger svejseoverfladen samt overgangen mellem svejsemetallet og grundmaterialet. Dette inkluderer kontrol af svejseforberedelsen, svejsemetodens anvendelighed, efterfølgende varmebehandling og overfladebehandling.

 • Hjælpemidler: For at forbedre nøjagtigheden og effektiviteten af den visuelle inspektion kan der anvendes forskellige hjælpemidler, såsom måleinstrumenter for at måle svejsefejl, spejle for at inspicere svært tilgængelige steder og belysningsudstyr for at forbedre synligheden.

Hvorfor Visuel Inspektion Anvendes

 • Umiddelbar Feedback: Visuel inspektion giver øjeblikkelig information om svejsekvaliteten, hvilket muliggør hurtig korrektion af fejl.
 • Omhyggelighed og Enkelhed: Metoden er ikke-invasiv og kræver ikke avanceret udstyr, hvilket gør den til en omkostningseffektiv første linje i kvalitetskontrollen.
 • Alsidighed: Kan anvendes på næsten alle typer materialer og svejsekonfigurationer, hvilket gør den universelt anvendelig i mange forskellige applikationer.

Anvendelser i Svejseinspektioner

 • Før Svejsning: Kontrol af materialets renhed, korrekt forberedelse af svejsefugen og korrekt opsætning af udstyr.
 • Under Svejsning: Overvågning af svejseprocessen for at sikre, at de korrekte parametre og teknikker anvendes.
 • Efter Svejsning: Endelig inspektion for at identificere eventuelle overfladefejl, verificere dimensionel nøjagtighed og sikre, at svejsningen opfylder de relevante specifikationer og standarder.

Visuel inspektion spiller en afgørende rolle i kvalitetssikringen af svejsearbejde, idet den muliggør tidlig opdagelse af fejl, som kan være kritiske for strukturens integritet og funktion. Denne metode er uundværlig for industrier, der kræver høj sikkerhed og pålidelighed, såsom byggeri, fremstilling, olie og gas, samt transport.

X2000 Videoskop

 

 

 

 

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Visuel Inspektion?

Se andre produkter i kategorien:

Visuel Inspektion Produktkategori

 

 


 

 

Ultralydstest (UT)

 

Ved hjælp af højfrekvente lydbølger til at detektere indre fejl som porer, revner og indeslutninger i svejsninger. Denne metode er effektiv til at identificere fejl, der ligger dybt inde i materialet.

 

 • Princip: Ultralydstest (UT) involverer brugen af højfrekvente lydbølger, der transmitteres ind i materialet fra en transducer. Når disse lydbølger møder en grænseflade med forskellig akustisk impedans, som f.eks. grænsen mellem en fejl og det omkringliggende materiale, reflekteres noget af lyden tilbage til transduceren. Tiden det tager for ekkoerne at returnere, måles og bruges til at bestemme placeringen og størrelsen af defekten.

 • Procedure: I svejseinspektioner placeres en transducer på svejsningen eller nær denne på grundmaterialet. Transduceren, ofte koblet med en gel eller vand for at sikre god kontakt med overfladen, udsender ultralydsbølger ind i svejsningen. Operatøren bevæger transduceren langs svejsefugen, mens signalerne overvåges på en skærm. Refleksioner, der indikerer diskontinuiteter, analyseres baseret på deres amplitude og den tid det tager for ekkoerne at returnere.

 • Typer af UT: Der anvendes flere UT-teknikker i svejseinspektioner, herunder lige stråle (til lamineringer og planare defekter) og vinklet stråle (til at detektere revner og fejl inden i svejsningen og den varmepåvirkede zone (HAZ)). Faseopdelt ultralydprøvning (PAUT) er en anden avanceret teknik, der tillader styring af den ultralydske stråle for at feje over en række vinkler og dybder, hvilket tilbyder detaljerede billeder af svejsningen.

Hvorfor UT Anvendes

 • Følsomhed og Dybdepenetration: UT kan detektere meget små fejl og er effektivt til at undersøge tykke sektioner, hvor andre metoder kan være mindre effektive.
 • Præcision: Giver præcis information om placeringen, orienteringen og størrelsen af interne defekter.
 • Ikke-farlig: I modsætning til radiografisk testning involverer UT ikke ioniserende stråling, hvilket gør det sikrere for operatører og nærliggende personale.
 • Alsidighed: Kan anvendes på et bredt udvalg af materialer og svejsegeometrier.
 • Bærbarhed og Øjeblikkelige Resultater: Moderne UT-udstyr er bærbart og giver øjeblikkelig feedback, hvilket tillader hurtig beslutningstagning.

Anvendelser i Svejseinspektioner

 • Trykbeholdere og Lagertanke: UT er afgørende for at inspicere svejsningerne af beholdere og tanke, der indeholder gasser eller væsker under tryk, hvor lækager eller fejl kunne være katastrofale.
 • Rørledninger: Bruges omfattende til in-service inspektion af rørledningssvejsninger, især for at detektere korrosion og revner.
 • Strukturelle Komponenter: Kritisk for at sikre integriteten af svejsninger i broer, bygninger og andre strukturer, hvor fejl kunne resultere i betydelig skade.
 • Luftfart og Automobilindustrien: Anvendt til at inspicere svejsninger i komponenter, hvor høj styrke og fejltolerance er nødvendig.
 • Produktionsindustrien: Inspekterer svejsninger i maskiner og udstyr for at forhindre fejl i service.

UT er særligt fordelagtig for kritiske anvendelser, hvor svejsningens integritet er af største vigtighed. Ved at tilbyde en pålidelig, effektiv og ikke-invasiv metode til inspektion af svejsninger hjælper ultralydprøvning med at sikre sikkerheden, pålideligheden og levetiden for svejsede strukturer og komponenter på tværs af forskellige industrier.

 

Se andre produkter i kategorien:

Ultralyd Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Ultralyd?

 

 


 

 

Radiografi (Røntgen) (RT)

 

Anvender røntgen- eller gammastråling til at skabe et billede af svejsningen. Dette billede kan afsløre eventuelle indre uregelmæssigheder, såsom porer, revner eller manglende fusion. RT er især værdifuld for komplekse svejsekonfigurationer.

 

Radiografisk testning (RT) er en anden væsentlig ikke-destruktiv testmetode (NDT), der anvendes i svejseinspektioner. Den bruger røntgenstråler eller gammastråler til at undersøge indre fejl i materialer og svejsninger. Denne metode er særligt værdifuld for dens evne til at give et visuelt billede af svejsningens indre kvalitet, hvilket gør det muligt at identificere porøsitet, revner, manglende fusion og andre uregelmæssigheder.

Hvordan RT Anvendes i Svejseinspektioner

 • Princip: RT fungerer ved at udsætte svejsningen for en strålekilde (røntgen eller gamma), hvor strålerne passerer gennem materialet og rammer en film eller digital detektor på den modsatte side. Densiteten og tykkelsen af materialet påvirker, hvor meget stråling der absorberes, hvilket resulterer i et billede, hvor defekter kan ses som mørke eller lyse områder.

 • Procedure: En strålekilde placeres på den ene side af svejsningen, og en film eller digital detektor placeres på den anden side. Strålingen passerer gennem svejsningen og skaber et billede på detektoren. Billedet analyseres derefter for at identificere eventuelle fejl inden i svejsningen.

 • Sikkerhedsforanstaltninger: På grund af brugen af ioniserende stråling kræver RT strenge sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren og omgivelserne mod strålingseksponering.

Hvorfor RT Anvendes

 • Detaljeret Visualisering: RT giver et detaljeret billede af svejsningens indre struktur, hvilket gør det muligt at identificere en bred vifte af fejltyper.
 • Ikke-Kontakt Metode: Da metoden ikke kræver fysisk kontakt med svejsningen, er den ideel til inspektion af komplekse former og store objekter.
 • Dokumentation: Billederne (radiografier) tjener som en permanent optegnelse af svejsningens tilstand på inspektionstidspunktet.

Anvendelser i Svejseinspektioner

 • Trykbeholdere og Lagertanke: RT anvendes til at inspicere svejsninger for at sikre integriteten af beholdere, der bruges i kemiske, petrokemiske og energisektorer.
 • Rørledninger: Inspektion af rørledningssvejsninger, især dem der transporterer farlige stoffer, for at forebygge lækager og miljøskader.
 • Konstruktionsindustrien: Anvendes til inspektion af strukturelle svejsninger i bygninger, broer og andre kritiske strukturer for at sikre deres sikkerhed og holdbarhed.
 • Skibsbygning og Offshore-Konstruktioner: Inspektion af svejsninger i skrog og andre kritiske komponenter for at sikre skibenes og platformenes integritet.

RT's evne til at levere præcise og detaljerede billeder af svejsningens indre gør denne metode uundværlig for industrier, hvor svejsningens integritet er kritisk for sikkerheden og pålideligheden af det endelige produkt.

 
 

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Røntgen-inspektion?

Se andre produkter i kategorien:

Røntgen Produktkategori

 

 


 

 

Magnetprøvning Sæt Multi
(Sort og Fluoerescerende)

 

Magnetpulverprøvning (MT)

 

Magnetisk partikeltestning (MPT) eller Magnetisk partikelinspektion (MPI) er en værdifuld ikke-destruktiv testmetode (NDT), der anvendes bredt inden for svejseinspektioner. Denne metode er særligt effektiv til at detektere overflade- og lige under overfladen liggende diskontinuiteter i ferromagnetiske materialer. Her forklarer vi, hvordan metoden fungerer, hvorfor den anvendes, og i hvilke typer applikationer den er mest relevant.

Hvordan Magnetisk Partikelinspektion Fungerer

Magnetisk partikelinspektion udnytter egenskaberne ved ferromagnetiske materialer til at blive magnetiseret. Processen indebærer påføring af et magnetisk felt til det område af materialet, der skal inspiceres. Hvis der er sprækker eller andre diskontinuiteter i materialet, vil disse defekter forårsage lokale forstyrrelser i det magnetiske felt, hvilket resulterer i lækagefeltlinjer på overfladen. Når magnetiske partikler, enten i tør eller våd form, anvendes på overfladen, samles disse partikler langs lækagefeltlinjerne og danner en visuel indikation af fejlen.

Hvorfor Magnetisk Partikelinspektion Anvendes i Svejseinspektioner

 • Høj Følsomhed: MPI er yderst følsom over for små sprækker og andre overfladedefekter, hvilket gør det ideelt til at identificere potentielle svagheder i svejsninger.
 • Hurtig og Effektiv: Metoden tillader hurtig inspektion af store overflader samt komplekse former, hvilket gør den velegnet til både produktion og vedligeholdelse.
 • Ikke-Kontakt Inspektion: MPI kræver ingen direkte kontakt med overfladen, hvilket minimerer risikoen for yderligere skade på materialet under inspektion.
 • Visuel Vurdering: De visuelle indikationer, der opnås med MPI, gør det nemt for inspektører at lokalisere og vurdere defekter.

Anvendelser i Svejseinspektioner

 • Inspektion af Svejsninger i Konstruktionsstål: MPI anvendes bredt til at inspicere broer, bygningsstrukturer og andre konstruktioner, hvor svejsningernes integritet er afgørende.
 • Rørledninger og Trykbeholdere: I olie- og gasindustrien samt i kraftværker anvendes MPI til at inspicere svejsninger på rørledninger og trykbeholdere for at sikre, at de er fri for defekter, der kunne føre til lækager eller svigt.
 • Skibsbygning: MPI er en foretrukken metode til inspektion af svejsninger i skrog og andre kritiske komponenter i skibe, hvor vandtæthed og strukturel integritet er essentiel.
 • Automobilindustrien: Anvendes til kontrol af kritiske svejsninger i køretøjsrammer og chassisdele for at sikre køretøjets sikkerhed og holdbarhed.

Magnetisk partikelinspektion spiller en afgørende rolle i kvalitetssikringen og vedligeholdelsen af svejsede konstruktioner, idet den sikrer, at de nødvendige sikkerheds- og kvalitetsstandarder opfyldes. Denne metode er derfor uundværlig i mange industrier, hvor svejsningens integritet er kritisk for strukturel stabilitet og sikkerhed.

 

Se andre produkter i kategorien:

Magnetpulverprøvning Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Magnetpulverprøvning?

 

 


 

 

Penetrant Test (PT)

 

Penetrantprøvning, også kendt som dye penetrant inspektion (DPI) eller flydende penetrant inspektion (LPI), er en ikke-destruktiv testmetode (NDT) anvendt til at opdage overfladedefekter i ikke-porøse materialer. Denne metode er særligt effektiv til at identificere revner, porøsitet, inklusioner, og andre diskontinuiteter, der kunne være til stede i eller omkring svejsninger. Her forklarer vi, hvordan penetrantprøvning fungerer, hvorfor den bruges, og i hvilke situationer den er mest anvendelig:

Hvordan Penetrantprøvning Fungerer

Penetrantprøvning involverer flere trin. Først rengøres den del, der skal inspiceres, for at fjerne eventuelle urenheder, der kan forhindre penetranten i at trænge ind i defekterne. Derefter påføres en flydende penetrant på overfladen af delen. Denne penetrant er designet til at trænge ind i eventuelle åbne overfladedefekter ved kapillæraktion. Efter en vis indtrængningstid fjernes overskydende penetrant fra overfladen, og en udvikler påføres. Udvikleren hjælper med at trække penetranten ud af defekterne og sprede den på overfladen, hvilket gør defekterne synlige for det blotte øje.

Hvorfor Penetrantprøvning Anvendes i Svejseinspektioner

 • Høj Følsomhed: Penetrantprøvning er meget følsom over for små overfladedefekter, hvilket gør den ideel til at finde fejl, der kan påvirke svejsningens integritet.
 • Ingen Magnetiske Egenskaber Kræves: Til forskel fra magnetisk partikelinspektion kræver penetrantprøvning ikke, at materialet er ferromagnetisk, hvilket gør den egnet til et bredere udvalg af materialer, inklusive de fleste metaller og mange ikke-metalliske materialer.
 • Enkel og Økonomisk: Metoden er relativt simpel at udføre og kræver ikke avanceret udstyr, hvilket gør den til en økonomisk effektiv løsning til mange inspektionsbehov.

Anvendelser af Penetrantprøvning i Svejseinspektioner

 • Luftfartsindustrien: Inspektion af svejsninger på flykomponenter for at sikre, at de er fri for defekter, der kunne påvirke flysikkerheden.
 • Automobilindustrien: Anvendes til at kontrollere kvaliteten af svejsninger i bilkomponenter, hvor høj integritet er kritisk.
 • Energiindustrien: Inspektion af svejsninger på rørledninger, trykbeholdere og andre vitale komponenter for at forebygge lækager og sikre driftssikkerhed.
 • Produktion og Fremstilling: Kvalitetskontrol af svejsninger i forskellige fremstillede varer, herunder maskiner og udstyr, for at sikre produktets holdbarhed og pålidelighed.
 • Skibsbygning: Inspektion af svejsninger i skibskonstruktioner for at identificere defekter, der kan kompromittere skibets strukturelle integritet.

Penetrantprøvning spiller en afgørende rolle i kvalitetssikringen og vedligeholdelsen af svejste konstruktioner og komponenter på tværs af mange industrier. Dens evne til at påvise selv de mindste overfladedefekter gør den til en uvurderlig del af et omfattende inspektionsprogram.

 

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Penetrant-prøvning?

Se andre produkter i kategorien:

Penetrant Produktkategori

 

 


 

 

Hvirvelstrømsprøvning

 

Hvirvelstrømsprøvning (Eddy Current Testing, ECT) er en ikke-destruktiv testmetode (NDT), der anvendes til at identificere overflade- og nær-overfladedefekter i ledende materialer. Denne metode er særligt værdifuld i svejseinspektioner, hvor den bidrager til at sikre kvaliteten og integriteten af svejsninger uden at beskadige det inspicerede emne. Her er en detaljeret gennemgang af, hvordan ECT fungerer, hvorfor det anvendes, og i hvilke typer anvendelser det er mest relevant:

Hvordan Hvirvelstrømsprøvning Fungerer

Hvirvelstrømsprøvning udnytter elektromagnetisk induktion til at generere virvelstrømme i det materiale, der undersøges. Når en vekselstrøm føres gennem en spole placeret nær materialets overflade, induceres der virvelstrømme i materialet. Eventuelle defekter i materialet, såsom revner eller inklusioner, vil påvirke strømmens flow og dermed det elektromagnetiske felt. Disse ændringer i virvelstrømmenes egenskaber detekteres og analyseres, hvilket giver information om materialets tilstand og eventuelle defekter.

Hvorfor Hvirvelstrømsprøvning Anvendes i Svejseinspektioner

 • Ikke-Kontakt Inspektion: ECT kræver ikke direkte kontakt med materialet, hvilket gør det ideelt til inspektion af varme, ru eller sarte overflader.
 • Høj Følsomhed: Metoden er yderst følsom overfor små overflade- og nær-overfladedefekter, hvilket er essentielt for at identificere potentielt kritiske fejl i svejsninger.
 • Hurtig og Effektiv: ECT tillader hurtig scanning af store områder, hvilket effektiviserer inspektionsprocessen og reducerer nedetid.
 • Alsidighed: Hvirvelstrømsprøvning kan anvendes på en bred vifte af ledende materialer, hvilket gør den til en alsidig metode for forskellige svejseapplikationer.

Anvendelser af Hvirvelstrømsprøvning i Svejseinspektioner

 • Luftfartsindustrien: Inspektion af svejsninger på flykomponenter for at sikre, at de opfylder de høje sikkerhedsstandarder, der er krævet i branchen.
 • Automobilindustrien: Anvendes til at kontrollere kvaliteten af svejsninger i bilkomponenter, hvor styrke og holdbarhed er kritisk.
 • Fremstilling: Inspektion af svejsede dele i produktionslinjer for at opdage fejl tidligt i processen og undgå yderligere forarbejdning af defekte dele.
 • Rørledninger og Offshore Konstruktioner: ECT anvendes til at inspicere svejsninger for at forhindre lækager og sikre strukturel integritet i kritiske infrastrukturer.
 • Kraftgenereringsindustrien: Inspektion af svejsninger på komponenter i kraftværker for at sikre pålideligheden og sikkerheden af energiproduktionen.

Hvirvelstrømsprøvning spiller en afgørende rolle i kvalitetssikringen og vedligeholdelsen af svejsede konstruktioner og komponenter i mange industrier. Metodens evne til at levere hurtige og præcise inspektionsresultater uden at beskadige de testede emner gør den til en værdifuld ressource for ingeniører og kvalitetskontrolspecialister.

 
 

 

Se andre produkter i kategorien:

Hvirvelstrømsprøvning Produktkategori

Læs mere i vores NDT Ståbi:

Hvad er Hvirvelstrømsprøvning?